MEDIA PIONEER

 

Cả đời chưa được viết về profile bao giờ, bây giờ được lên báo ngại quá J. Đây là bài viết của Aruna Harjani, một nhà báo tự do ở Jakarta, Indonesia, đăng trên trang cuối của tờ China Daily Asia ...

THE FUTURE IS YOURS

‘The future is yours’, was the message given to the capital’s first generation of RMIT Vietnam graduates in the professional communication program.

At the RMIT Vietnam Hanoi graduation ceremony in early December, Chairman and CEO of the Le Group of Companies Mr ...