Học làm báo ở VIR

(Viết tiếp chuyện khởi đầu nghề báo) Văn phòng đầu tiên của VIR nằm trên tầng 3 Nhà in Hà Nội Mới.