Công dân hạng ba

(Viết tiếp series về nghề làm báo của tôi) Tôi được hứa, kiên nhẫn đôi năm sẽ được vào biên chế, tức là công dân hạng nhất.