Học làm báo ở VIR

(Viết tiếp chuyện khởi đầu nghề báo) Văn phòng đầu tiên của VIR nằm trên tầng 3 Nhà in Hà Nội Mới.

Công dân hạng ba

(Viết tiếp series về nghề làm báo của tôi) Tôi được hứa, kiên nhẫn đôi năm sẽ được vào biên chế, tức là công dân hạng nhất.